top of page

Bewegingsagogie een beknopte historie Deel 3

Bijgewerkt op: 10 okt. 2021

Een zeer populaire vraag is natuurlijk wat is Bewegingsagogie, en met de jaren zijn er verschillende definities in het leven geroepen. voor dat we daar mee starten eerst wat praktische informatie m.b.t het vak zelf. Bewegingsagogie is een opeiding die je zowel op MBO als HBO niveau kunt volgen.


De bewegingsagoog speelt in op welzijnsbedreigingen zoals lichamelijk welzijn, geestelijk welzijn, materieel welzijn, sociaal welzijn en cultureel welzijn (Bewegingsagoog SB 4, 2009, p. 160). De beïnvloedingscirkel van de bewegingsagoog binnen deze bestaansvelden is afhankelijk van zijn niveau. Aan de hand van welzijnsbedreigingen kan de bewegingsagoog werkzaam zijn bij: Revalidatie centra, verstandelijk gezondheidszorg, psychiatrie, speciaal onderwijs, gevangenissen, asielzoeker centra, achterstandswijken etc, (Bewegingsagoog SB 4, 2009, p. 161)


De MBO Bewegingsagoog houdt zich voornamelijk bezig met het stimuleren van gezondheidsbevorderend gedrag van kwetsbare mensen door leefstijl interventies te implementeren. Het ultieme doel van een MBO bewegingsagoog is het creëren en in stand houden van een gezonde en een sterk gewortelde beweeg cultuur, waarbij de betrokkenheid van kwetsbare mensen optimaal benut wordt. Met het oog op meer vitaliteit en welzijnsbevordering. Ofwel het bestaansvelden bewegen en sociaal functioneren bewust beïnvloeden.


De Hbo Bewegingsagoog brengt mensen in beweging door sport en beweegprogramma's op maat te maken, passend bij de behoeften en mogelijkheden van de doelgroep. En vaak in een multidisciplinaire samenwerking en juist ook buiten de muren van de instelling. Het ultieme doel van een HBO bewegingsagoog is het handelen aan de hand van onderzoeken naar het effect van een beweegprogramma of de effecten van de manier van begeleiding op sport en beweeg gedrag. ofwel naast het bewust beïnvloeden van het bestaansvelden bewegen en sociaal functioneren word ook onderzoek naar de effectiviteit uitgevoerd door de HBO bewegingsagoog en als aanvulling kan een HBO bewegingsagoog leiding geven aan bewegingsagogen.


Terugkomend op het definiëren van het woord bewegingsagogie, in de literatuur komen we de volgende omschrijvingen tegen:


  • De doelgerichte beïnvloeding en begeleiding van bewegingsgedrag van mensen met een hulpvraag.

  • Het (probleem) gericht gebruikmaken van bewegingssituaties en lichaamservaring situaties met het oog op het bevorderen van welzijn van de deelnemer(s).

  • De professionele hantering van het menselijk bewegen en de met het bewegen verbonden lichamelijk beleving, met het oog op het verbeteren of instandhoudend van het handelen van mensen die in hun ontwikkeling in de meest brede zin en/of hun dagelijks bestaan vastgelopen zijn of dreigen vast te lopen.

  • Bewegingsagogie in de breedste zin van het wordt beoogt om mensen met een lichamelijke, emotionele, cognitieve en/of sociale beperking, met het gegeven van deze beperking, te betrekken op het bestaansveld bewegen. Deze beïnvloeding kan samengevat worden als begeleiden en Care.

Naar mijn mening zijn deze definities best goed, echter de ene is eenzijdig vertegenwoordigd en het ander juist te algemeen geformuleerd. En dat heeft ertoe geleid dat ik meer een vakinhoudelijke definitie in het leven heb geroepen waarbij de identiteit van het vak bewegingsagogie meer op de voorgrond staat.


Maar eerst wat doet een bewegingsagoog nou exact?


De bewegingsagoog levert door middel van beweginsgagogisch(e) onderzoek een bijdrage aan het interdisciplinair behandelplan. De inzetbaarheid van de bewegingsagoog kunnen we verdelen in drie domeinen (De Bie, M. 2015, Sociale agogiek).


  • Domein een is Ex-agogiek (ex staat voor extensie) ofwel je bent medebehandelaar en je doel is het intensiveren van het behandel plan. Hieronder valt het tegemoetkomen van sociale, cognitieve, motorische en gedragsmatige problematiek. Dit is een behandeling en cure staat hierbij centraal. Cure is het komen tot genezing en bevordering van herstel, de bewegingsagoog is vakbekwaam op het gebied van contra indicaties.

  • Domein twee is An-agogiek (An staat voor anabolisme) ofwel er is ruimte voor groei, en hieronder valt het preventief handelen en het verbeteren van de standaardsituatie. De start situatie wordt als niet problematisch ervaren. Dit is een training en coaching vorm waarbij het stimuleren van gezondheidsbevorderend gedrag centraal staat. Dit kan met en zonder indicatie.

  • Domein drie is kat-agogiek (Kat staat voor katabolisme) ofwel er is weinig ruimte voor ontwikkeling en er is meer sprake van een afbraak proces. Hieronder valt het stabiliseren van de bestaande situatie. De schade is onomkeerbaar en ontplooiingsmogelijkheden zijn beperkt, Dit is een begeleidingsvorm en care staat hierbij centraal. Care is het adequaat monitoren en handhaven van de status Quo.


Conclusie de inzetbaarheid van de bewegingsagoog is begeleidend , curatief & preventief van aard. Naar mijn mening was een vakinhoudelijke definitie dan ook brood nodig aangezien bewegingsagogie binnen verschillende contexten toegepast kan worden.


"Bewegingsagogie is het methodisch hanteren van bewegingsagogische strategieën en agogische vaardigheden binnen het bestaansvelden bewegen en sociaal functioneren. Met het oog op intentionele beïnvloeding van gedrag bij een individu of een groep. Gericht op een wenselijk geachte wijziging van bio-psychosociale problematiek waarbij de betrokkenen de wijziging als welzijnsbevordering ervaren’’Azmi Alubeid 2019
81 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page